Latvijas zurnalistu konkurss “Dzintara Spalva - 2015”

Starptautiskā žurnālistu konkursa
“DZINTARA SPALVA – 2016”
NOLIKUMS

I. Konkursa mērķi:

Starptautiskais konkurss “Dzintara spalva”, ko rīko Krievijas vēstniecība Latvijā (turpmāk – konkurss), ir radīts divu valstu žurnālistu dalības veicināšanai Krievijas-Latvijas labu kaimiņu attiecību veidošanā un paplašināšanā, augsta profesionālisma līmeņa žurnālistikas vidū un žurnālista profesijas prestiža atbalstīšanai.

II. Konkursa norises termiņi:

Konkursam tiek pielaisti materiāli, kas publicēti (laisti ēterā) no 2016.gada 1.janvāra līdz 31.decembrim. Pēdējā darbu pieņemšanas diena – 2017.g. 31.janvāris.

Konkursam iesūtītie materiāli netiek recenzēti un netiek atdoti atpakaļ.

III. Konkursa norises kārtība un noteikumi:

Dalībai Konkursā tiek pielaisti žurnālisti, kas strādā Latvijas un Krievijas informatīvajā telpā:

· drukāto plašsaziņas līdzekļu žurnālisti un žurnālistu kolektīvi;

· elektronisko plašsaziņas līdzekļu (televīzija, radio, internets) žurnālisti un žurnālistu kolektīvi.

Konkursa dalībnieks var iesniegt ne vairāk, kā vienu materiālu katrā nominācijā.

Darbus konkursam var iesniegt gan plašsaziņas līdzekļa redakcijas vārdā, gan nepastarpināti paši žurnālisti.

Viens un tas pats materiāls var tikt izvirzīts tikai vienā nominācijā.

· Darbi nosūtāmi uz Krievijas vēstniecības Latvijā elektroniskā pasta adresi rusembas@ml.lv, norādot paziņojuma tēmu: “Dzintara spalva”. Ja nav šādas iespējas, materiāli tiek nodoti Krievijas vēstniecībai (LV-1010, Rīga, Antonijas iela 2, tel.: 6733-21-51) ar atzīmi “Dzintara spalva” elektroniskajā datu nesējā ar pavadvēstuli.

· Pēc konkursa darbu saņemšanas elektroniskā veidā vēstniecība izsūta tos Žūrijas locekļiem pa elektronisko pastu izpētei un vērtēšanai.

· Konkursa rezultāti tiek izskatīti Žūrijas sēdē. Lēmums tiek pieņemts ar balstu vairākumu. Ja Žūrijas loceklim nav iespējams piedalīties Konkursa rezultātu izskatīšanas sēdē, tas nosūta savu viedokli ar pieņemtā lēmuma pamatojumu uz Krievijas vēstniecības Latvijā elektroniskā pasta adresi: rusembas@ml.lv.

· Konkursa Nolikums, paziņojums par Konkursa rīkošanu un apstiprinātais žūrijas sastāvs tiek paziņots Latvijas plašsaziņas līdzekļiem un tiek izvietots vēstniecības mājas lapā internetā līdz 2016.gada maija sākumam.

IV. Prasības konkursa darbiem:

1. Vispārīgās prasības:

Konkursam nepieciešams iesniegt:

· pavadvēstuli, norādot pilnu plašsaziņas līdzekļa nosaukumu;

· autora vārdu un uzvārdu, kā arī pseidonīmu (ja ir);

· pilnu kontaktinformāciju (pasta adrese, e-pasts, telefons, fakss),

kā arī norādīt nomināciju, kurā darbs tiek izvirzīts.

2. Drukātie plašsaziņas līdzekļi un interneta izdevumi:

· materiāla elektronisko versiju;

· atsauci, norādot mājas lapas adresi (materiāliem, kas izvietoti internetā);

· papildus var iesniegt vienu izdevuma oriģināla eksemplāru vai labu kopiju ar skaidri iezīmētu Konkursam izvirzīto rakstu (laikrakstiem un žurnāliem);

3. Televīzija un radio:

· Elektronisko saiti video vai radio sižeta ieraksta noskatīšanai vai noklausīšanai;

· papildus var iesniegt DVD-disku, norādot darba (darbu) nosaukumu, hronometrāžu, autora uzvārdu un vārdu, kā arī pavadvēstuli; diskā jābūt tikai konkursa darbiem;

· ja tiek iesniegti vairāki darbi, obligāti jānorāda to secība, katra izlaišanas datums un hronometrāža;

V. Konkursa Žūrija:

· Konkursa Žūrija sastāv no autoritatīviem Latvijas Republikas sabiedriski politisko aprindu un plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem, ieskaitot Konkursa “Dzintara spalva” iepriekšējo gadu uzvarētājus;

· Žūrijas sastāvu un tās priekšsēdētāju apstiprina Krievijas Federācijas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Latvijas Republikā;

· Žūrijas locekļi, kas pārstāv plašsaziņas līdzekli, no kura ir nominēts Konkursa dalībnieks, atturas no balsojuma par šo kandidātu;

· Žūrijas locekļiem nav tiesību piedāvāt Konkursam savus darbus, kā arī citu žurnālistu darbus, kas publicēti plašsaziņas līdzeklī, ko tie pārstāv;

· Žūrijas locekļiem ir tiesības piedāvāt konkursam citu žurnālistu darbus, tomēr tiem jāatturas no balsošanas par šiem kandidātiem.

VI. Konkursa nominācijas:

1. Par labāko materiālu Krievijas ārpolitikas jautājumos

2. Par labāko materiālu Krievijas un Latvijas ekonomiskās sadarbības jautājumos

3. Par labāko materiālu par Krievijas-Latvijas sadarbību kultūras jomā

4. Par labāko analītisko materiālu par Krievijas tematiku

5. Par labāko materiālu par Krievijas-Latvijas vēstures tematiku

6. Par labāko materiālu jautājumos par Krievijas-Latvijas sadarbību tūrisma jomā

7. Krievijas plašsaziņas līdzekļu materiāli par Krievijas-Latvijas attiecību tematiku

8. Latvijas un Krievijas blogeru materiāli par divpusējo attiecību tematiku

Visas nominācijas tiek sadalītas pa šādām kategorijām:

а) prese; b) televīzija; c) radio; d) internets.

Gadījumā, ja neviens no iesniegtajiem darbiem kādā no nominācijām neatbilst Konkursa prasību līmenim, nominācija tiek atcelta, nenomainot to ar citu.

Žūrijas locekļiem ir tiesības vērsties ar lūgumu pie Krievijas Federācijas vēstnieka Latvijas Republikā ar lūgumu par speciālbalvas izveidi, kas piešķirama interesantākā materiāla, kas nav iekļuvis Konkursa uzvarētāju skaitā, autoram.

VII. Konkursa rezultāti:

Konkursa rezultāti netiek izpausti līdz apbalvošanas ceremonijai, kas tiek rīkota svinīgā gaisotnē.

Uzvarētājiem tiek pasniegta: balva “Dzintara spalva”, Konkursa laureāta diploms, naudas prēmija.

Uzvarētāji var atkārtoti piedalīties Konkursā “Dzintara spalva” ne ātrāk, kā pēc gada.