Latvijas zurnalistu konkurss “Dzintara Spalva - 2015”

Starptautiskā žurnālistu konkursa
“DZINTARA SPALVA – 2017”
NOLIKUMS

I.      Konkursa mēŗki:

Starptautiskā konkursa “Dzintara spalva”, ko rīko Krievijas vēstniecība Latvijā (turpmāk – Konkurss), mērķis ir  veicināt divu valstu žurnālistu dalību Krievijas-Latvijas labu kaimiņattiecību veidošanā un paplašināšanā, uzturēt augstu profesionalitātes līmeni žurnālistikas vidē un žurnālista profesijas prestižu.

II.   Konkursa norises termiņi:

Konkursam tiek pielaisti materiāli, kas publicēti (izgājuši ēterā) no 2017.gada 1.janvāra līdz 31.decembrim. Pēdējā darbu pieņemšanas diena – 2018.g. 31.janvāris.

Konkursam iesūtītie materiāli netiek recenzēti un netiek atgriezti.

III.  Konkursa norises kārtība un noteikumi:

Dalībai Konkursā tiek pielaisti žurnālisti, kas strādā Latvijas un Krievijas informatīvajā telpā:  

· drukāto plašsaziņas līdzekļu žurnālisti un žurnālistu kolektīvi ;

· elektronisko plašsaziņas līdzekļu (televīzija, radio, internets) žurnālisti un žurnālistu kolektīvi;

Konkursa dalībnieks drīkst iesniegt ne vairāk kā vienu materiālu katrā nominācijā.

Darbus konkursam var iesniegt kā plašsaziņas līdzekļa redakcija, tā nepastarpināti paši žurnālisti.  

Viens un tas pats materiāls var tikt izvirzīts tikai vienā nominācijā.

· Darbi jānosūta uz Krievijas vēstniecības Latvijā elektroniskā pasta adresi rusembas@ml.lv, norādot paziņojuma tēmu: “Dzintara spalva”. Ja nav tādas iespējas, materiāli nododami Krievijas vēstniecībā (LV-1010, Rīga, Antonijas iela 2, tel.: 6733-21-51) ar atzīmi “Dzintara spalva” elektroniskajā datu nesējā ar pavadvēstuli.

· Pēc konkursa darbu saņemšanas elektroniskā formā Vēstniecība izsūta tos Žūrijas locekļiem pa elektronisko pastu iepazīšanās un vērtēšanai.

· Konkursa rezultāti tiek apkopoti Žūrijas sēdē. Lēmums tiek pieņemts ar balsu vairākumu. Ja Žūrijas loceklis nevar piedalīties Konkursa rezultātu apkopošanas sēdē, viņš nosūta savu viedokli ar pieņemtā lēmuma pamatojumu uz Krievijas vēstniecības Latvijā elektroniskā pasta adresi: rusembas@ml.lv.

· Konkursa nolikums, paziņojums par Konkursa organizēšanu un apstiprinātais Žūrijas sastāvs tiek nosūtīts Latvijas plašsaziņas līdzekļiem, izvietots Vēstniecības interneta vietnē līdz 2017.g. jūnija sākumam.

IV.  Prasības konkursa darbiem:

1. Vispārējās prasības:

Konkursam nepieciešams iesniegt:

· pavadvēstuli, norādot pilnu plašsaziņas līdzekļa nosaukumu;

· autora vārdu un uzvārdu, kā arī pseidonīmu (ja ir);

· nominācijas nosaukumu, kurā darbs tiek izvirzīts;

· pilnu kontaktinformāciju (pasta adresi, e-pastu, tālruni, faksu);

· bankas rekvizītus naudas prēmijas pārskaitīšanai uzvaras gadījumā.  

2. Drukātie plašsaziņas līdzekļi un interneta izdevumi:

· materiāla elektronisko versiju;

· saiti, norādot interneta adresi (materiāliem, kas izvietoti internetā);

· papildus var iesniegt vienu izdevuma oriģināla eksemplāru vai labu kopiju ar skaidri izdalītu Konkursam izvirzīto rakstu (laikrakstiem un žurnāliem).

3. Televīzija un radio:

· elektronisko saiti video vai radio sižeta noskatīšanai vai noklausīšanai;

· papildus var iesniegt DVD-disku, norādot darba (darbu) nosaukumus, hronometrāžu, autora uzvārdu un vārdu, kā arī pavadvēstuli; diskā jābūt tikai konkursa darbiem;

· ja tiek iesniegti vairāki darbi, obligāti jānorāda to secība, katra no tiem izlaišanas datums un hronometrāža.

V. Konkursa žūrija:

· Konkursa žūrija sastāv no autoritatīviem Latvijas Republikas sabiedriski politisko aprindu un plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem, ieskaitot Konkursa “Dzintara spalva” iepriekšējo gadu uzvarētājus;  

· Žūrijas sastāvu un tās priekšsēdētāju apstiprina Krievijas Federācijas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Latvijas Republikā;

· Žūrijas locekļi, kas pārstāv plašsaziņas līdzekli, no kura ir nominēts Konkursa dalībnieks, atturas balsojumā par šo kandidātu;

· Žūrijas locekļiem nav tiesību izvirzīt Konkursam savus darbus, kā arī citu žurnālistu darbus, kuri publicēti viņu pārstāvamajā plašsaziņas līdzeklī;

· Žūrijas locekļiem ir tiesības piedāvāt Konkursam citu žurnālistu darbus, tomēr tiem jāatturas balsojumā par šiem kandidātiem.

VI. Konkursa nominācijas:

1. Par labāko materiālu Krievijas ārpolitikas jautājumos

2. Par labāko materiālu Krievijas un Latvijas ekonomiskās sadarbības jautājumos

3. Par labāko materiālu par Krievijas-Latvijas sadarbību kultūras sfērā

4. Par labāko analītisko materiālu par Krievijas tematiku

5. Par labāko materiālu par Krievijas-Latvijas vēstures tematiku

6. Par labāko materiālu Krievijas-Latvijas sadarbības jautājumos tūrisma sfērā

7. Krievijas plašsaziņas līdzekļu materiāli par Krievijas-Latvijas attiecību tematiku

8. Latvijas un Krievijas blogeru materiāli par divpusējo attiecību tematiku

Nominācijas var tikt sadalītas šādās kategorijās:

a) prese; b) televīzija; c) radio; d) internets.

Gadījumā, ja neviens no iesniegtajiem darbiem kādā no nominācijām neatbilst Konkursa prasību līmenim, nominācija tiek atcelta, nenomainot to ar citu.  

Žūrijas locekļiem ir tiesības lūgt Krievijas Federācijas vēstniekam Latvijas Republikā nodibināt speciālbalvu, kas piešķirama visinteresantākā materiāla, kas nav iekļuvis konkursa uzvarētāju skaitā, autoram.

VII. Konkursa rezultāti:

Konkursa rezultāti netiek izziņoti līdz apbalvošanas ceremonijai, kura tiek novadīta svinīgā atmosfērā.

Uzvarētājiem tiek pasniegti: balva “Dzintara spalva”, Konkursa laureāta goda diploms.  Naudas balva tiek pārskaitīta uz dalībnieka kontu.

Uzvarētāji var atkārtoti piedalīties Konkursā “Dzintara spalva” ne agrāk, kā pēc gada.