Latvijas zurnalistu konkurss “Dzintara Spalva - 2018”

Starptautiskā žurnālistu konkursa
“DZINTARA SPALVA – 2018”
NOLIKUMS

  1. Konkursa mērķi:

Starptautiskā konkursa “Dzintara spalva”, ko organizē Krievijas vēstniecība Latvijā (turpmāk – Konkurss), mērķis ir veicināt divu valstu žurnālistu dalību Krievijas-Latvijas labu kaimiņattiecību veidošanā un paplašināšanā, uzturēt augstu profesionālisma līmeni žurnālistu vidū un žurnālista profesijas prestižu.

  1. Konkursa norises termiņi:

Konkursam tiek pieņemti materiāli, kas publicēti (laisti ēterā) no 2018.gada 1.janvāra līdz 31.decembrim.  Pēdējā darbu pieņemšanas diena – 2019.gada 31.janvāris.

Konkursam iesūtītie materiāli netiek recenzēti un netiek atdoti atpakaļ.

III. Konkursa norises kārtība un nosacījumi:

Dalībai Konkursā tiek pielaisti žurnālisti, kas darbojas Latvijas un Krievijas informatīvajā vidē:

drukāto plašsaziņas līdzekļu žurnālisti un žurnālistu kolektīvi;

elektronisko plašsaziņas līdzekļu (televīzija, radio, internets) žurnālisti un žurnālistu kolektīvi.

Konkursa dalībnieks drīkst iesniegt ne vairāk kā vienu materiālu katrā nominācijā.

Darbus konkursam var iesniegt kā plašsaziņas līdzekļa redakcijas vārdā, tā arī nepastarpināti paši žurnālisti.

Viens un tas pats materiāls var tikt izvirzīts tikai vienā nominācijā.  

Darbus nepieciešams nosūtīt uz Krievijas vēstniecības Latvijā elektroniskā pasta adresi rusembas@mid.ru, norādot paziņojuma tēmu: “Dzintara spalva”. Ja nav tādas iespējas, materiāli nododami Krievijas vēstniecībā (LV-1010, Rīga, Antonijas iela 2, tālr.: 6733-21-51) ar atzīmi “Dzintara spalva” elektroniskajā datu nesējā ar pavadvēstuli.  

Pēc konkursa darbu saņemšanas elektroniskā veidā Vēstniecība tos izsūta Žūrijas locekļiem pa elektronisko pastu izpētei un vērtēšanai.  

Konkursa rezultāti tiek apkopoti Žūrijas sēdē. Lēmums tiek pieņemts ar balsu vairākumu. Ja Žūrijas loceklis nevar piedalīties Konkursa rezultātu apkopošanas sēdē, tas nosūta savu viedokli ar pieņemtā lēmuma pamatojumu uz Krievijas vēstniecības Latvijā elektroniskā pasta adresi: rusembas@mid.ru.

Konkursa nolikums, paziņojums par Konkursa organizēšanu un apstiprinātais žūrijas sastāvs tiek nosūtīts Latvijas plašsaziņas līdzekļiem, ievietots Vēstniecības Interneta vietnē līdz 2018.g. jūnija sākumam.  

  1. Prasības konkursa darbiem:
  2. Vispārējās prasības:

Dalībai Konkursā nepieciešams iesniegt:

pavadvēstuli, norādot pilnu plašsaziņas līdzekļa nosaukumu;  

autora vārdu un uzvārdu, kā arī pseidonīmu (ja tāds ir);

nominācijas nosaukumu, kurā darbs tiek izvirzīts;

pilnu kontaktinformāciju (pasta adrese, e-mail, tālrunis, fakss);

bankas rekvizītus naudas prēmijas pārskaitīšanai uzvaras gadījumā.  

  1. Drukātie plašsaziņas līdzekļi un Interneta izdevumi:

materiāla elektronisko versiju;

saiti uz interneta vietni (Internetā izvietotajiem materiāliem);

papildus var iesniegt vienu oriģināla eksemplāru vai labu izdevuma kopiju ar skaidri iezīmētu Konkursam pieteikto rakstu (laikrakstiem un žurnāliem).

  1. Televīzija un radio:

elektronisko saiti video ieraksta vai radio sižeta atskaņošanai;  

papildus var iesniegt DVD disku, norādot darba (darbu) nosaukumu, hronometrāžu, autora uzvārdu un vārdu, kā arī pavadvēstuli; diskā jābūt tikai konkursa darbiem;

gadījumā, ja tiek iesniegti vairāki darbi, nepieciešams norādīt katra no tiem secību, pārraidīšanas datumu un hronometrāžu.

Konkursa Žūrija:

Konkursa Žūrija sastāv no autoritatīviem Latvijas Republikas sabiedriski politisko aprindu un plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem, ieskaitot iepriekšējo gadu Konkursa “Dzintara spalva” uzvarētājus.  

Žūrijas sastāvu un tās priekšsēdētāju apstiprina Krievijas Federācijas Ārkārtējais un Pilnvarotais Vēstnieks Latvijas Republikā.

Žūrijas locekļi, kas pārstāv plašsaziņas līdzekli, no kura tiek nominēts Konkursa dalībnieks, atturas no balsojuma par šo kandidātu.

Žūrijas locekļiem nav tiesību piedāvāt Konkursam savus darbus, kā arī citu to plašsaziņas līdzekļu žurnālistu darbus, kurus viņi pārstāv.  

Žūrijas locekļiem ir tiesības piedāvāt Konkursam citu žurnālistu darbus, tomēr tiem jāatturas no balsojuma par šiem kandidātiem.  

Konkursa nominācijas:

Par labāko materiālu Krievijas ārpolitikas jautājumos

Par labāko materiālu Krievijas un Latvijas ekonomiskās sadarbības jautājumos

Par labāko materiālu par Krievijas-Latvijas sadarbību kultūras jomā

Par labāko analītisko materiālu par Krievijas tematiku

Par labāko materiālu par Krievijas-Latvijas vēstures tematiku

Par labāko materiālu Krievijas-Latvijas sadarbības jautājumos tūrisma jomā

Krievijas plašsaziņas līdzekļu materiāli par Krievijas-Latvijas attiecību tematiku

Latvijas un Krievijas blogeru materiāli par divpusējo attiecību tematiku

Nominācijas var tikt sadalītas pa šādām kategorijām:

  1. a) prese; b) televīzija; c) radio; d) internets.

Gadījumā, ja neviens no iesniegtajiem darbiem kādā no nominācijām neatbilst Konkursa prasību līmenim, nominācija tiek atcelta, nenomainot to ar citu.

Žūrijas locekļiem ir tiesības lūgt Krievijas Federācijas vēstniekam Latvijas Republikā nodibināt speciālbalvu, kas piešķirama autoram interesantākajam no Konkursa uzvarētāju skaitā nenonākušajiem materiāliem.

Konkursa rezultāti:

Konkursa rezultāti netiek izpausti līdz apbalvošanas ceremonijai, kas tiek novadīta svinīgā gaisotnē.

Uzvarētajiem tiek pasniegti: balva “Dzintara spalva”, Konkursa laureāta goda diploms. Naudas balva tiek pārskaitīta uz dalībnieka kontu.

Uzvarētāji var atkārtoti piedalīties Konkursā “Dzintara spalva” ne ātrāk, kā pēc gada.